Obrysové rozmery Audi TT

TTS Roadster (8S, facelift) | 2018

 TTS Roadster (8S, facelift) 2018

Dĺžka
4199 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1345 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1495 kg

TTS Kupé (8S, facelift) | 2018

 TTS Kupé (8S, facelift) 2018

Dĺžka
4199 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1343 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1405 kg

TT Roadster (8S, facelift) | 2018

 TT Roadster (8S, facelift) 2018

Dĺžka
4191 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1355 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1530 kg

TT RS Roadster (8S, facelift) | 2019

 TT RS Roadster (8S, facelift) 2019

Dĺžka
4201 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1346 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1540 kg

TT RS Kupé (8S, facelift) | 2019

 TT RS Kupé (8S, facelift) 2019

Dĺžka
4201 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1344 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1450 kg

TT Kupé (8S, facelift) | 2018

 TT Kupé (8S, facelift) 2018

Dĺžka
4191 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1353 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1440 kg

TT RS Roadster (8S) | 2016-2018

 TT RS Roadster (8S) 2016-2018

Dĺžka
4191 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1346 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1530 kg

TT RS Kupé (8S) | 2016-2018

 TT RS Kupé (8S) 2016-2018

Dĺžka
4191 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1344 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1440 kg

TTS Roadster (8S) | 2014-2018

 TTS Roadster (8S) 2014-2018

Dĺžka
4191 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1345 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1575 kg

TTS Kupé (8S) | 2014-2018

 TTS Kupé (8S) 2014-2018

Dĺžka
4191 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1343 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1385 kg

TT Roadster (8S) | 2014-2018

 TT Roadster (8S) 2014-2018

Dĺžka
4177 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1355 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1465 kg

TT Kupé (8S) | 2014-2018

 TT Kupé (8S) 2014-2018

Dĺžka
4177 mm
Šírka
1832 mm
Výška
1353 mm
Rázvor kol
2505 mm
Hmotnosť
1375 kg

TTS Kupé (8J, facelift) | 2010-2014

 TTS Kupé (8J, facelift) 2010-2014

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1345 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1415 kg

TT Roadster (8J, facelift) | 2010-2014

 TT Roadster (8J, facelift) 2010-2014

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1358 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1425 kg

TT RS Roadster (8J, facelift) | 2011-2014

 TT RS Roadster (8J, facelift) 2011-2014

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1348 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1535 kg

TT RS Roadster (8J) | 2009-2010

 TT RS Roadster (8J) 2009-2010

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1348 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1510 kg

TT RS Kupé (8J, facelift) | 2010-2014

 TT RS Kupé (8J, facelift) 2010-2014

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1342 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1475 kg

TT RS Kupé (8J) | 2009-2010

 TT RS Kupé (8J) 2009-2010

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1342 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1450 kg

TT Kupé (8J, facelift) | 2010-2014

 TT Kupé (8J, facelift) 2010-2014

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1353 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1380 kg

TTS Roadster (8J) | 2008-2010

 TTS Roadster (8J) 2008-2010

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1350 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1495 kg

TTS Kupé (8J) | 2008-2010

 TTS Kupé (8J) 2008-2010

Dĺžka
4198 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1352 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1415 kg

TT Roadster (8J) | 2006-2010

 TT Roadster (8J) 2006-2010

Dĺžka
4178 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1358 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1315 kg

TT Kupé (8J) | 2006-2010

 TT Kupé (8J) 2006-2010

Dĺžka
4178 mm
Šírka
1842 mm
Výška
1352 mm
Rázvor kol
2468 mm
Hmotnosť
1430 kg

TT Roadster (8N, facelift) | 2000-2006

 TT Roadster (8N, facelift) 2000-2006

Dĺžka
4041 mm
Šírka
1764 mm
Výška
1349 mm
Rázvor kol
2422 mm
Hmotnosť
1340 kg

TT Kupé (8N, facelift) | 2000-2006

 TT Kupé (8N, facelift) 2000-2006

Dĺžka
4041 mm
Šírka
1764 mm
Výška
1345 mm
Rázvor kol
2429 mm
Hmotnosť
1410 kg

TT Roadster (8N) | 1998-2000

 TT Roadster (8N) 1998-2000

Dĺžka
4041 mm
Šírka
1764 mm
Výška
1348 mm
Rázvor kol
2429 mm
Hmotnosť
1475 kg

TT Kupé (8N) | 1998-2000

 TT Kupé (8N) 1998-2000

Dĺžka
4041 mm
Šírka
1764 mm
Výška
1345 mm
Rázvor kol
2429 mm
Hmotnosť
1395 kg

TTS Roadster (8S, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Roadster (8S, facelift) 2018

4199 mm 1832 mm 1345 mm 2505 mm 1495 kg

TTS Kupé (8S, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Kupé (8S, facelift) 2018

4199 mm 1832 mm 1343 mm 2505 mm 1405 kg

TT Roadster (8S, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Roadster (8S, facelift) 2018

4191 mm 1832 mm 1355 mm 2505 mm 1530 kg

TT RS Roadster (8S, facelift) | 2019

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Roadster (8S, facelift) 2019

4201 mm 1832 mm 1346 mm 2505 mm 1540 kg

TT RS Kupé (8S, facelift) | 2019

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Kupé (8S, facelift) 2019

4201 mm 1832 mm 1344 mm 2505 mm 1450 kg

TT Kupé (8S, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Kupé (8S, facelift) 2018

4191 mm 1832 mm 1353 mm 2505 mm 1440 kg

TT RS Roadster (8S) | 2016-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Roadster (8S) 2016-2018

4191 mm 1832 mm 1346 mm 2505 mm 1530 kg

TT RS Kupé (8S) | 2016-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Kupé (8S) 2016-2018

4191 mm 1832 mm 1344 mm 2505 mm 1440 kg

TTS Roadster (8S) | 2014-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Roadster (8S) 2014-2018

4191 mm 1832 mm 1345 mm 2505 mm 1575 kg

TTS Kupé (8S) | 2014-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Kupé (8S) 2014-2018

4191 mm 1832 mm 1343 mm 2505 mm 1385 kg

TT Roadster (8S) | 2014-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Roadster (8S) 2014-2018

4177 mm 1832 mm 1355 mm 2505 mm 1465 kg

TT Kupé (8S) | 2014-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Kupé (8S) 2014-2018

4177 mm 1832 mm 1353 mm 2505 mm 1375 kg

TTS Kupé (8J, facelift) | 2010-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Kupé (8J, facelift) 2010-2014

4198 mm 1842 mm 1345 mm 2468 mm 1415 kg

TT Roadster (8J, facelift) | 2010-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Roadster (8J, facelift) 2010-2014

4198 mm 1842 mm 1358 mm 2468 mm 1425 kg

TT RS Roadster (8J, facelift) | 2011-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Roadster (8J, facelift) 2011-2014

4198 mm 1842 mm 1348 mm 2468 mm 1535 kg

TT RS Roadster (8J) | 2009-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Roadster (8J) 2009-2010

4198 mm 1842 mm 1348 mm 2468 mm 1510 kg

TT RS Kupé (8J, facelift) | 2010-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Kupé (8J, facelift) 2010-2014

4198 mm 1842 mm 1342 mm 2468 mm 1475 kg

TT RS Kupé (8J) | 2009-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT RS Kupé (8J) 2009-2010

4198 mm 1842 mm 1342 mm 2468 mm 1450 kg

TT Kupé (8J, facelift) | 2010-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Kupé (8J, facelift) 2010-2014

4198 mm 1842 mm 1353 mm 2468 mm 1380 kg

TTS Roadster (8J) | 2008-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Roadster (8J) 2008-2010

4198 mm 1842 mm 1350 mm 2468 mm 1495 kg

TTS Kupé (8J) | 2008-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TTS Kupé (8J) 2008-2010

4198 mm 1842 mm 1352 mm 2468 mm 1415 kg

TT Roadster (8J) | 2006-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Roadster (8J) 2006-2010

4178 mm 1842 mm 1358 mm 2468 mm 1315 kg

TT Kupé (8J) | 2006-2010

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Kupé (8J) 2006-2010

4178 mm 1842 mm 1352 mm 2468 mm 1430 kg

TT Roadster (8N, facelift) | 2000-2006

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Roadster (8N, facelift) 2000-2006

4041 mm 1764 mm 1349 mm 2422 mm 1340 kg

TT Kupé (8N, facelift) | 2000-2006

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Kupé (8N, facelift) 2000-2006

4041 mm 1764 mm 1345 mm 2429 mm 1410 kg

TT Roadster (8N) | 1998-2000

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Roadster (8N) 1998-2000

4041 mm 1764 mm 1348 mm 2429 mm 1475 kg

TT Kupé (8N) | 1998-2000

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 TT Kupé (8N) 1998-2000

4041 mm 1764 mm 1345 mm 2429 mm 1395 kg