Obrysové rozmery Mercedes-Benz C-class

C-class T-Model (S205, facelift) | 2018

 C-class T-Model (S205, facelift) 2018

Dĺžka
4772 mm
Šírka
1839 mm
Výška
1441 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1750 kg

C-class Kupé (C205, facelift) | 2018

 C-class Kupé (C205, facelift) 2018

Dĺžka
4751 mm
Šírka
1877 mm
Výška
1401 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1745 kg

C-class Kabriolet (A205, facelift) | 2018

 C-class Kabriolet (A205, facelift) 2018

Dĺžka
4751 mm
Šírka
1877 mm
Výška
1404 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1850 kg

C-class (W205, facelift) | 2018

 C-class (W205, facelift)  2018

Dĺžka
4757 mm
Šírka
1839 mm
Výška
1426 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1680 kg

C-class Kabriolet (A205) | 2016-2018

 C-class Kabriolet (A205) 2016-2018

Dĺžka
4686 mm
Šírka
1810 mm
Výška
1409 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1725 kg

C-class Kupé (C205) | 2014-2018

 C-class Kupé (C205) 2014-2018

Dĺžka
4686 mm
Šírka
1810 mm
Výška
1405 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1530 kg

C-class T-Model (S205) | 2016-2018

 C-class T-Model (S205) 2016-2018

Dĺžka
4702 mm
Šírka
1810 mm
Výška
1457 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1655 kg

C-class (W205) | 2014-2018

 C-class (W205) 2014-2018

Dĺžka
4686 mm
Šírka
1810 mm
Výška
1442 mm
Rázvor kol
2840 mm
Hmotnosť
1465 kg

C-class T-Model (S204 facelift) | 2011-2014

 C-class T-Model (S204 facelift) 2011-2014

Dĺžka
4606 mm
Šírka
1770 mm
Výška
1459 mm
Rázvor kol
2760 mm
Hmotnosť
1655 kg

C-class Kupé (C204 facelift) | 2011-2014

 C-class Kupé (C204 facelift) 2011-2014

Dĺžka
4590 mm
Šírka
1770 mm
Výška
1406 mm
Rázvor kol
2760 mm
Hmotnosť
1630 kg

C-class (W204 facelift) | 2011-2014

 C-class (W204 facelift) 2011-2014

Dĺžka
4591 mm
Šírka
1770 mm
Výška
1447 mm
Rázvor kol
2760 mm
Hmotnosť
1670 kg

C-class T-Model (S204) | 2007-2011

 C-class T-Model (S204) 2007-2011

Dĺžka
4541 mm
Šírka
1728 mm
Výška
1470 mm
Rázvor kol
2715 mm
Hmotnosť

C-class (W204) | 2006-2011

 C-class (W204) 2006-2011

Dĺžka
4581 mm
Šírka
1770 mm
Výška
1447 mm
Rázvor kol
2760 mm
Hmotnosť
1485 kg

C-class T-Model (S203) | 2001-2007

 C-class T-Model (S203) 2001-2007

Dĺžka
4541 mm
Šírka
1728 mm
Výška
1465 mm
Rázvor kol
2715 mm
Hmotnosť
1480 kg

C-class Sport Kupé (CL203) | 2001-2007

 C-class Sport Kupé (CL203) 2001-2007

Dĺžka
4343 mm
Šírka
1728 mm
Výška
1406 mm
Rázvor kol
2715 mm
Hmotnosť
1395 kg

C-class (W203) | 2000-2006

 C-class (W203) 2000-2006

Dĺžka
4526 mm
Šírka
1728 mm
Výška
1426 mm
Rázvor kol
2715 mm
Hmotnosť
1520 kg

C-class T-Model (S202) | 1996-2000

 C-class T-Model (S202) 1996-2000

Dĺžka
4476 mm
Šírka
1720 mm
Výška
1458 mm
Rázvor kol
2690 mm
Hmotnosť
1420 kg

C-class (W202) | 1993-2000

 C-class (W202) 1993-2000

Dĺžka
4487 mm
Šírka
1720 mm
Výška
1720 mm
Rázvor kol
2690 mm
Hmotnosť
1380 kg

C-class T-Model (S205, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class T-Model (S205, facelift) 2018

4772 mm 1839 mm 1441 mm 2840 mm 1750 kg

C-class Kupé (C205, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class Kupé (C205, facelift) 2018

4751 mm 1877 mm 1401 mm 2840 mm 1745 kg

C-class Kabriolet (A205, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class Kabriolet (A205, facelift) 2018

4751 mm 1877 mm 1404 mm 2840 mm 1850 kg

C-class (W205, facelift) | 2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class (W205, facelift)  2018

4757 mm 1839 mm 1426 mm 2840 mm 1680 kg

C-class Kabriolet (A205) | 2016-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class Kabriolet (A205) 2016-2018

4686 mm 1810 mm 1409 mm 2840 mm 1725 kg

C-class Kupé (C205) | 2014-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class Kupé (C205) 2014-2018

4686 mm 1810 mm 1405 mm 2840 mm 1530 kg

C-class T-Model (S205) | 2016-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class T-Model (S205) 2016-2018

4702 mm 1810 mm 1457 mm 2840 mm 1655 kg

C-class (W205) | 2014-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class (W205) 2014-2018

4686 mm 1810 mm 1442 mm 2840 mm 1465 kg

C-class T-Model (S204 facelift) | 2011-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class T-Model (S204 facelift) 2011-2014

4606 mm 1770 mm 1459 mm 2760 mm 1655 kg

C-class Kupé (C204 facelift) | 2011-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class Kupé (C204 facelift) 2011-2014

4590 mm 1770 mm 1406 mm 2760 mm 1630 kg

C-class (W204 facelift) | 2011-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class (W204 facelift) 2011-2014

4591 mm 1770 mm 1447 mm 2760 mm 1670 kg

C-class T-Model (S204) | 2007-2011

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class T-Model (S204) 2007-2011

4541 mm 1728 mm 1470 mm 2715 mm

C-class (W204) | 2006-2011

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class (W204) 2006-2011

4581 mm 1770 mm 1447 mm 2760 mm 1485 kg

C-class T-Model (S203) | 2001-2007

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class T-Model (S203) 2001-2007

4541 mm 1728 mm 1465 mm 2715 mm 1480 kg

C-class Sport Kupé (CL203) | 2001-2007

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class Sport Kupé (CL203) 2001-2007

4343 mm 1728 mm 1406 mm 2715 mm 1395 kg

C-class (W203) | 2000-2006

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class (W203) 2000-2006

4526 mm 1728 mm 1426 mm 2715 mm 1520 kg

C-class T-Model (S202) | 1996-2000

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class T-Model (S202) 1996-2000

4476 mm 1720 mm 1458 mm 2690 mm 1420 kg

C-class (W202) | 1993-2000

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 C-class (W202) 1993-2000

4487 mm 1720 mm 1720 mm 2690 mm 1380 kg