Obrysové rozmery Mercedes-Benz S-class

S-class Long (W222, facelift) | 2017

 S-class Long (W222, facelift) 2017

Dĺžka
5294 mm
Šírka
1914 mm
Výška
1501 mm
Rázvor kol
3165 mm
Hmotnosť
2175 kg

S-class Kupé (C217, facelift) | 2017

 S-class Kupé (C217, facelift) 2017

Dĺžka
5051 mm
Šírka
Výška
Rázvor kol
2945 mm
Hmotnosť
2110 kg

S-class Kabriolet (A217, facelift) | 2017

 S-class Kabriolet (A217, facelift) 2017

Dĺžka
5051 mm
Šírka
Výška
Rázvor kol
2945 mm
Hmotnosť
2110 kg

S-class (W222, facelift) | 2017

 S-class (W222, facelift) 2017

Dĺžka
5141 mm
Šírka
1905 mm
Výška
1498 mm
Rázvor kol
3035 mm
Hmotnosť
1930 kg

Maybach S-class Kabriolet | 2016-2017

 Maybach S-class Kabriolet 2016-2017

Dĺžka
5027 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1417 mm
Rázvor kol
Hmotnosť
2300 kg

Maybach S-class (W222, facelift) | 2017

 Maybach S-class (W222, facelift) 2017

Dĺžka
5462 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1498 mm
Rázvor kol
3365 mm
Hmotnosť
2285 kg

Maybach S-class Pullman (VV222) | 2016-2018

 Maybach S-class Pullman (VV222) 2016-2018

Dĺžka
6499 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1598 mm
Rázvor kol
4418 mm
Hmotnosť

S-class Kabriolet (A217) | 2015-2017

 S-class Kabriolet (A217) 2015-2017

Dĺžka
5027 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1417 mm
Rázvor kol
2945 mm
Hmotnosť
2180 kg

Maybach S-class (W222) | 2015-2017

 Maybach S-class (W222) 2015-2017

Dĺžka
5453 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1498 mm
Rázvor kol
3365 mm
Hmotnosť
2200 kg

S-class Long (V222) | 2013-2017

 S-class Long (V222) 2013-2017

Dĺžka
5246 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1496 mm
Rázvor kol
3165 mm
Hmotnosť
2045 kg

S-class Kupé (C217) | 2014-2017

 S-class Kupé (C217) 2014-2017

Dĺžka
5027 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1411 mm
Rázvor kol
2945 mm
Hmotnosť
2090 kg

S-class (W222) | 2013-2017

 S-class (W222) 2013-2017

Dĺžka
5116 mm
Šírka
1899 mm
Výška
1496 mm
Rázvor kol
3035 mm
Hmotnosť
1970 kg

S-class Long (W221, facelift) | 2009-2013

 S-class Long (W221, facelift) 2009-2013

Dĺžka
5226 mm
Šírka
1871 mm
Výška
1479 mm
Rázvor kol
3165 mm
Hmotnosť
1995 kg

S-class (W221, facelift) | 2009-2013

 S-class (W221, facelift) 2009-2013

Dĺžka
5096 mm
Šírka
1871 mm
Výška
1479 mm
Rázvor kol
3035 mm
Hmotnosť
1955 kg

S-class Long (W221) | 2005-2009

 S-class Long (W221) 2005-2009

Dĺžka
5209 mm
Šírka
1872 mm
Výška
1473 mm
Rázvor kol
3165 mm
Hmotnosť
1910 kg

S-class (W221) | 2005-2009

 S-class (W221) 2005-2009

Dĺžka
5079 mm
Šírka
1872 mm
Výška
1473 mm
Rázvor kol
3035 mm
Hmotnosť
1865 kg

S-class Long (W220, facelift) | 2002-2005

 S-class Long (W220, facelift) 2002-2005

Dĺžka
5163 mm
Šírka
1855 mm
Výška
1444 mm
Rázvor kol
3085 mm
Hmotnosť
1935 kg

S-class (W220, facelift) | 2002-2005

 S-class (W220, facelift) 2002-2005

Dĺžka
5043 mm
Šírka
1855 mm
Výška
1444 mm
Rázvor kol
2965 mm
Hmotnosť
1905 kg

S-class Long (W220) | 1998-2002

 S-class Long (W220) 1998-2002

Dĺžka
5158 mm
Šírka
1855 mm
Výška
1444 mm
Rázvor kol
3085 mm
Hmotnosť
1800 kg

S-class (W220) | 1998-2002

 S-class (W220) 1998-2002

Dĺžka
5038 mm
Šírka
1855 mm
Výška
1444 mm
Rázvor kol
2965 mm
Hmotnosť
1780 kg

S-class Kupé (C140) | 1992-1996

 S-class Kupé (C140) 1992-1996

Dĺžka
5065 mm
Šírka
1912 mm
Výška
1452 mm
Rázvor kol
2945 mm
Hmotnosť
2080 kg

S-class Long (W140) | 1991-1998

 S-class Long (W140) 1991-1998

Dĺžka
5213 mm
Šírka
1886 mm
Výška
1490 mm
Rázvor kol
3140 mm
Hmotnosť
2190 kg

S-class (W140) | 1991-1998

 S-class (W140) 1991-1998

Dĺžka
5113 mm
Šírka
1886 mm
Výška
1490 mm
Rázvor kol
3040 mm
Hmotnosť
2180 kg

S-class Long (W222, facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (W222, facelift) 2017

5294 mm 1914 mm 1501 mm 3165 mm 2175 kg

S-class Kupé (C217, facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Kupé (C217, facelift) 2017

5051 mm 2945 mm 2110 kg

S-class Kabriolet (A217, facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Kabriolet (A217, facelift) 2017

5051 mm 2945 mm 2110 kg

S-class (W222, facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W222, facelift) 2017

5141 mm 1905 mm 1498 mm 3035 mm 1930 kg

Maybach S-class Kabriolet | 2016-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Maybach S-class Kabriolet 2016-2017

5027 mm 1899 mm 1417 mm 2300 kg

Maybach S-class (W222, facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Maybach S-class (W222, facelift) 2017

5462 mm 1899 mm 1498 mm 3365 mm 2285 kg

Maybach S-class Pullman (VV222) | 2016-2018

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Maybach S-class Pullman (VV222) 2016-2018

6499 mm 1899 mm 1598 mm 4418 mm

S-class Kabriolet (A217) | 2015-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Kabriolet (A217) 2015-2017

5027 mm 1899 mm 1417 mm 2945 mm 2180 kg

Maybach S-class (W222) | 2015-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Maybach S-class (W222) 2015-2017

5453 mm 1899 mm 1498 mm 3365 mm 2200 kg

S-class Long (V222) | 2013-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (V222) 2013-2017

5246 mm 1899 mm 1496 mm 3165 mm 2045 kg

S-class Kupé (C217) | 2014-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Kupé (C217) 2014-2017

5027 mm 1899 mm 1411 mm 2945 mm 2090 kg

S-class (W222) | 2013-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W222) 2013-2017

5116 mm 1899 mm 1496 mm 3035 mm 1970 kg

S-class Long (W221, facelift) | 2009-2013

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (W221, facelift) 2009-2013

5226 mm 1871 mm 1479 mm 3165 mm 1995 kg

S-class (W221, facelift) | 2009-2013

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W221, facelift) 2009-2013

5096 mm 1871 mm 1479 mm 3035 mm 1955 kg

S-class Long (W221) | 2005-2009

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (W221) 2005-2009

5209 mm 1872 mm 1473 mm 3165 mm 1910 kg

S-class (W221) | 2005-2009

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W221) 2005-2009

5079 mm 1872 mm 1473 mm 3035 mm 1865 kg

S-class Long (W220, facelift) | 2002-2005

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (W220, facelift) 2002-200

5163 mm 1855 mm 1444 mm 3085 mm 1935 kg

S-class (W220, facelift) | 2002-2005

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W220, facelift) 2002-200

5043 mm 1855 mm 1444 mm 2965 mm 1905 kg

S-class Long (W220) | 1998-2002

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (W220) 1998-2002

5158 mm 1855 mm 1444 mm 3085 mm 1800 kg

S-class (W220) | 1998-2002

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W220) 1998-2002

5038 mm 1855 mm 1444 mm 2965 mm 1780 kg

S-class Kupé (C140) | 1992-1996

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Kupé (C140) 1992-1996

5065 mm 1912 mm 1452 mm 2945 mm 2080 kg

S-class Long (W140) | 1991-1998

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class Long (W140) 1991-1998

5213 mm 1886 mm 1490 mm 3140 mm 2190 kg

S-class (W140) | 1991-1998

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 S-class (W140) 1991-1998

5113 mm 1886 mm 1490 mm 3040 mm 2180 kg