Obrysové rozmery Ford Mustang

Mustang VI (facelift) | 2017

 Mustang VI (facelift) 2017

Dĺžka
4788 mm
Šírka
1915 mm
Výška
1379 mm
Rázvor kol
2720 mm
Hmotnosť
1681 kg

Mustang Kabriolet VI (facelift) | 2017

 Mustang Kabriolet VI (facelift) 2017

Dĺžka
4788 mm
Šírka
1915 mm
Výška
1394 mm
Rázvor kol
2720 mm
Hmotnosť
1684 kg

Mustang VI | 2015-2017

 Mustang VI 2015-2017

Dĺžka
4784 mm
Šírka
1916 mm
Výška
1381 mm
Rázvor kol
2720 mm
Hmotnosť
1732 kg

Mustang Kabriolet VI | 2015-2017

 Mustang Kabriolet VI 2015-2017

Dĺžka
4784 mm
Šírka
1916 mm
Výška
1394 mm
Rázvor kol
2720 mm
Hmotnosť
1792 kg

Mustang V | 2004-2014

 Mustang V 2004-2014

Dĺžka
4765 mm
Šírka
1875 mm
Výška
1385 mm
Rázvor kol
2720 mm
Hmotnosť
1495 kg

Mustang Kabriolet V | 2005-2014

 Mustang Kabriolet V 2005-2014

Dĺžka
4765 mm
Šírka
1877 mm
Výška
1415 mm
Rázvor kol
2720 mm
Hmotnosť
1685 kg

Mustang Kabriolet IV | 1993-2005

 Mustang Kabriolet IV 1993-2005

Dĺžka
4610 mm
Šírka
1823 mm
Výška
1341 mm
Rázvor kol
2553 mm
Hmotnosť
1566 kg

Mustang IV | 1993-2004

 Mustang IV 1993-2004

Dĺžka
4610 mm
Šírka
1823 mm
Výška
1342 mm
Rázvor kol
2572 mm
Hmotnosť
1486 kg

Mustang Kabriolet III | 1978-1993

 Mustang Kabriolet III 1978-1993

Dĺžka
4560 mm
Šírka
1735 mm
Výška
1320 mm
Rázvor kol
2555 mm
Hmotnosť
1380 kg

Mustang III | 1978-1993

 Mustang III 1978-1993

Dĺžka
4560 mm
Šírka
1735 mm
Výška
1320 mm
Rázvor kol
2555 mm
Hmotnosť
1250 kg

Mustang VI (facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang VI (facelift) 2017

4788 mm 1915 mm 1379 mm 2720 mm 1681 kg

Mustang Kabriolet VI (facelift) | 2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang Kabriolet VI (facelift) 2017

4788 mm 1915 mm 1394 mm 2720 mm 1684 kg

Mustang VI | 2015-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang VI 2015-2017

4784 mm 1916 mm 1381 mm 2720 mm 1732 kg

Mustang Kabriolet VI | 2015-2017

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang Kabriolet VI 2015-2017

4784 mm 1916 mm 1394 mm 2720 mm 1792 kg

Mustang V | 2004-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang V 2004-2014

4765 mm 1875 mm 1385 mm 2720 mm 1495 kg

Mustang Kabriolet V | 2005-2014

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang Kabriolet V 2005-2014

4765 mm 1877 mm 1415 mm 2720 mm 1685 kg

Mustang Kabriolet IV | 1993-2005

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang Kabriolet IV 1993-200

4610 mm 1823 mm 1341 mm 2553 mm 1566 kg

Mustang IV | 1993-2004

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang IV 1993-2004

4610 mm 1823 mm 1342 mm 2572 mm 1486 kg

Mustang Kabriolet III | 1978-1993

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang Kabriolet III 1978-1993

4560 mm 1735 mm 1320 mm 2555 mm 1380 kg

Mustang III | 1978-1993

Dĺžka Šírka Výška Rázvor kol Hmotnosť
 Mustang III 1978-1993

4560 mm 1735 mm 1320 mm 2555 mm 1250 kg